Privacy statement

Regelgeving

Per 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat de Wbp vanaf die datum vervalt en dezelfde privacywetgeving gaat gelden in de hele Europese Unie.
In artikel 19a van het Reglement Lidmaatschap & Aansluiting (RLA) van de NVM is bepaald dat Heeren Makelaars B.V als  NVM-lid bij het verwerken van uw persoonsgegevens zich zal moeten houden aan de wet. In artikel 19a lid 3 RLA is bovendien bepaald dat Heeren Makelaars B.V. bij iedere opdracht tot dienstverlening bij koop, verkoop huur of verhuur ervoor moet zorgen dat zijn opdrachtgever in kennis wordt gesteld van de standaard privacyverklaring waarin staat beschreven hoe Heeren Makelaars B.V. en de NVM omgaan met de verwerking van persoonsgegevens. Het volledige artikel 19a RLA is onderaan dit artikel opgenomen.

Privacyverklaring

In de NVM privacyverklaring is omschreven hoe NVM-makelaars en de NVM (moeten) omgaan met persoonsgegevens. Ook wordt hier omschreven welke gegevens (kunnen) worden vastgelegd. Het gaat hier om gegevens die worden verwerkt in het kader van een zoekopdracht, aankoop, verkoop, aanhuur en verhuur. Vervolgens wordt beschreven waar de gegevens door NVM-leden voor kunnen worden gebruikt. Denk hierbij aan het onder de aandacht brengen van een object bij het publiek (krant/funda), het gebruik van referentiepanden voor taxaties, of voor adviesdoeleinden en analyses.

Artikel 19A reglement lidmaatschap & aansluiting NVM

  1. De gegevens die NVM-leden in het kader van hun dienstverlening verzamelen over hun opdrachtgevers en transacties, alsmede de gegevens die via het uitwisselingssysteem toegankelijk zijn of worden gedeeld met de NVM en andere NVM-leden zijn in veel gevallen persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Ieder NVM-lid is verantwoordelijke in de zin van de Wbp.
  2. Ieder NVM-lid zal zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie, waaronder de Wbp en de relevante bepalingen uit de Telecommunicatiewet.
  3. Bij iedere opdracht tot dienstverlening bij koop, verkoop huur of verhuur, dient een NVM-lid ervoor te zorgen dat zijn opdrachtgever in kennis wordt gesteld van de standaard privacyverklaring waarin staat beschreven hoe het NVM-lid en de NVM omgaan met de verwerking van persoonsgegevens.
  4. Elk NVM-lid is verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens die zij verwerkt te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich brengen.
  5. Een NVM-lid zal meewerken aan inzageverzoeken van zijn opdrachtgever die zijn gedaan op grond van de Wbp. Een inzageverzoek moet in beginsel binnen 4 weken na ontvangst worden beantwoord.


Privacyverklaring NVM
Privacy statement NVM