Terugblik op Prinsjesdag 2023: Wat verandert er op de woningmarkt?

Op 19 september 2023 was de jaarlijks terugkerende Prinsjesdag weer aan de orde. Het is dé dag waarop de regering haar plannen voor het komende jaar presenteert. Een van die meest besproken onderwerpen tijdens deze jaarlijkse traditie is uiteraard steevast de woningmarkt.

De huizenmarkt heeft de afgelopen jaren voor de nodige uitdagingen gezorgd, met stijgende prijzen en een groeiend tekort aan betaalbare woningen. Maar wat zijn nu precies de gevolgen van de aangekondigde wijzigingen voor de woningmarkt? In deze blog werpen we een blik op de besproken veranderingen en beleidsmaatregelen en hoe deze van invloed gaan zijn op de Nederlandse huizenmarkt in 2024.

Goed om te benoemen

Ieder jaar, tijdens Prinsjesdag, wordt het belastingplan onthuld. Na deze onthulling worden de voorgestelde maatregelen onder de loep genomen door zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer. Indien deze maatregelen goedgekeurd worden, treden ze doorgaans in werking vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar. 2024 in dit geval.

Overdrachtsbelasting blijft in 2024 onveranderd

In 2024 zal het huidige algemene tarief voor woningen die niet als hoofdverblijf worden gebruikt dat in 2023 werd verhoogd van 8% naar 10,4%, onveranderd blijven. Dit geldt ook voor het tarief van 2% voor woningen en de startersvrijstelling van 0%. Voor de startersvrijstelling moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen, zie ook de alinea inzake de woningwaardegrens.

Afschaffing van de jubelton

De jubelton, een regeling waarmee ouders en grootouders belastingvrij een bijdrage mogen schenken aan hun kinderen voor de aankoop van een woning, is afgeschaft. Deze regeling, die voorheen als een fiscale stimulans diende, is niet langer van kracht, wat gevolgen heeft voor ouders die financiële steun aan hun kinderen willen bieden bij het kopen van een huis. In 2023 kon men nog €28.947 belastingvrij schenken aan kinderen, het jaar daarvoor was dit nog ruim een ton.

De woningwaardegrens stijgt naar €510.000

De woningwaardegrens is een cruciale factor voor het mogelijk verkrijgen van de startersvrijstelling als startende koper. Het beschrijft de maximale grens van de koopsom waarvoor u in aanmerking komt voor de startersvrijstelling. Het komende jaar zal deze grens positief stijgen van €440.000 in 2023 naar €510.000.

Wat betekent dat concreet voor u als starter? Wanneer uw budget tussen de €440.000 en €510.000 ligt is het aan te raden om pas in het volgende kalenderjaar een woning te kopen. Zo bespaart u 2% overdrachtsbelasting, wat u zomaar duizenden euros kan besparen.

De eigen bijdrage voor huurtoeslag wordt verlaagd

Om de toenemende armoede, met name onder gezinnen met kinderen, te verlichten, zal de eigen bijdrage voor huurtoeslag in 2024 worden verlaagd met €34,67 per maand. Dit leidt tot een reductie van de huurtoeslag tot €416,04 per jaar ten opzichte van 2023.

sleutel overdracht

Wijzigingen voor wat betreft WOZ

Het kabinet beoogt de financiële stimulans voor rechtsbijstandverleners om bezwaarprocedures namens burgers en bedrijven tegen WOZ-beschikkingen te starten, weg te nemen.

Uitbetalingen zullen voortaan rechtstreeks naar de betrokken partijen gaan in plaats van naar de rechtsbijstandverleners. Tevens wordt voorgesteld om de vergoedingen voor professionele rechtsbijstand te verminderen en sancties op te leggen bij vertraging in het uitspreken van vonnissen. Hierdoor worden gemeenten, de Belastingdienst en de rechterlijke macht meer tijd geboden om andere bezwaar- en beroepszaken af te handelen.

Tegenwerking van belastingontwijking in vastgoed aandelentransacties

Voor transacties met aandelen die betrekking hebben op de overdracht van nieuwe Nederlandse onroerende zaken, wordt de bestaande samenloopvrijstelling aangepast. Hoewel BTW normaal gesproken van toepassing is op dergelijke transacties, waren ze tot nu toe vrijgesteld van overdrachtsbelasting vanwege de samenloopvrijstelling. Deze aanpak verandert en de mogelijkheid om nieuwe onroerende zaken over te dragen via aandelentransacties zonder btw of overdrachtsbelasting wordt beperkt. De nieuwe regels worden van kracht op 1 januari 2025, waarbij een overgangsregeling is voorzien.

Andere belangrijke wijzigingen in 2024

  • In 2024 zal de Hillenaftrek, gekoppeld aan het hebben van weinig of geen eigenwoningschuld, dalen van 83,34% naar 80,01%. Huiseigenaren die momenteel nog onder deze regeling vallen, zullen jaarlijks een iets hoger bedrag aan eigenwoningforfait moeten betalen.
  • Vermogensrechten met betrekking tot aandelen in een Vereniging van Eigenaren (VvE) worden voorgesteld om te worden beschouwd als banktegoeden, wat gunstiger is voor fiscale behandeling. Dit komt doordat deze vermogensrechten meestal op bankrekeningen worden aangehouden. Ten tweede wordt voorgesteld om het tarief in box 3 in 2024 met 2 procentpunten te verhogen tot 34%.
  • Ook wordt de derdenrekening van gerechtsdeurwaarders en notarissen beschouwd als banktegoeden, wat gunstiger is voor belastingdoeleinden.
  • Er wordt voorgesteld om in de inkomstenbelasting (IB) een soortgelijke beperking van afschrijvingen in te voeren als in de vennootschapsbelasting (VPB). Sinds 1 januari 2019 geldt in de VPB een minimale WOZ-waarde als bodemwaarde voor gebouwen in eigen gebruik. Deze regel wordt nu uitgebreid naar de IB, waarbij dezelfde bodemwaarde van toepassing is op alle gebouwen die dienen als bedrijfsmiddel, ongeacht of ze voor eigen gebruik zijn of als belegging dienen.
  • Het hoogste tarief voor vennootschapsbelasting blijft het komende jaar op 25,8%. Het tarief van 19% voor fiscale winsten tot €200.000 blijft eveneens ongewijzigd. Toch ondergaat de mkb-winstvrijstelling een aanpassing, waarbij deze van 14% naar 12,7% wordt verlaagd in 2024. Dit houdt in dat ondernemers in de inkomstenbelasting, zoals eenmanszaken, vof’s en zzp’ers, in 2024 een hogere belastingdruk zullen ervaren.


Delen: